Aansprakelijkheid gemeente ex. artikel 6:174 BW

Home > Nieuws > Aansprakelijkheid gemeente ex. artikel 6:174 BW
201530-DJ MW. M. El Hamsass

Aansprakelijkheid gemeente ex. artikel 6:174 BW

  1. Probleemstelling

Is de gemeente, als beheerder van de speeltuin, aansprakelijk voor schade als gevolg van een val van een speeltoestel, in een speeltuin?

  1. Juridisch kader

Artikel 6: 174 BW

(1) De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

(2) Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.

(3) Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste gebruiker was.

(4) Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

(5) Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.

(6) Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting.

Artikel 6:162 BW

(1) Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

(2) Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

(3) Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

  1. Jurisprudentie

ECLI:NL:RBZWB:2018:941

Een pannakooi is een opstal in de zin van artikel 6:174 BW en de gemeente is bezitter. Op de gemeente rust een plicht om ervoor te zorgen dat de kooi de veiligheid niet in gevaar brengt, welke verplichting is verwoord als een risicoaansprakelijkheid. De vraag of de kooi voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld, komt aan op de (naar objectieve maatstaven te beantwoorden) vraag of de kooi deugdelijk was, gelet op verwacht gebruik en bestemming, de kans op verwezenlijking van het gevaar en de redelijkerwijs te vergen onderhouds- en veiligheidsmaatregelen.

  1. Juridische analyse

Speeltuinen dienen te worden gezien als een ‘werk’ in de zin van artikel 6:174 BW. Indien de speeltuin niet voldoet aan de eisen, die men daaraan onder de gegeven omstandigheden mag stellen, is de gemeente als bezitter ex. artikel 6:174 BW aansprakelijk.

De gemeente heeft tevens onrechtmatig gehandeld door een gevaarlijke situatie in het leven te roepen of voort te laten bestaan. Men moet beoordelen of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door een onveilig speeltoestel te plaatsen en daarmee een gevaarzettende situatie in het leven te roepen.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Conclusie en/of aanbeveling

In bovengenoemd dossier is het mogelijk om de gemeente primair aansprakelijk stellen op grond van artikel 6:174 BW en subsidiair aansprakelijk stellen op grond van het schenden van hun zorgplicht artikel 6:162 BW.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40