Algemene Voorwaarden

VOOR DIENSTVERLENING TRIAS LEGAL B.V.
Home > Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1.1 Definities

Trias Legal, gevestigd te Rotterdam
Bezoekadres: Rotterdam Airportplein 22, 3045 AP te Rotterdam.

  • Cliënt: de contractpartij van Trias Legal.

Trias Legal B.V.: Trias Legal of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontaireovereenkomst aan Trias Legal verbonden natuurlijke en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van de laatstgenoemden.

  • Honorarium: de financiële vergoeding exclusief BTW (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten – die Trias Legal voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
  • Verschotten: de kosten die Trias Legal in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
  • Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2

2.1 Algemeen

Trias Legal is de handelsnaam van Trias Legal, gevestigd te (3045 AP, 22) te Rotterdam. Ieder opdracht wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt c.q. opdrachtgever ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor en zo-nodig door derden in opdracht van het kantoor met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW

2.2 Inspanningsverbintenis

De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 3

3.1 Cliënt en opdrachtgever

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden wordt verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt:

  • kan de advocaat/jurist een schriftelijk opdracht verlangen;
  • is zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen uit hoofde van de versterkte opdracht aan de advocaat/jurist toekomt.
3.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden die in opdracht van cliënten door Trias Legal en/of zijn medewerkers worden uitgevoerd. Bij het eenmaal aanvaarden van deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst van opdracht worden de voorwaarden geacht ook op alle latere overeenkomsten en latere werkzaamheden en eerdere overeenkomsten van toepassing te zijn.

Artikel 4

4.1 Opdracht

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Trias Legal al dan net stilzwijgend is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van de opdracht kan Trias Legal slechts worden vertegenwoordigd door aan Trias Legal verbonden of door hen aangewezen advocaten.

Iedere opdracht aan Trias Legal wordt geacht aan Trias Legal te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat Trias Legal de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Trias Legal,of zo nodig door derden in opdracht van Trias Legal.

Artikel 5

5.1 Inschakeling derden

Trias Legal brengt redelijke kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de opdrachtgever in rekening. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 6

Aan de advocaat/jurist komt toe honorarium en verschotten:

6.1 Verschotten:

Vergoeding van te specificeren kosten zoals procedurekosten, deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten e.d.;
Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d. welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium.

6.2 Honorarium

De wijze van honorering wordt tussen cliënt en advocaat/jurist/belastingadviseur onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of te voeren procedure.
Indien tussen advocaat/jurist/belastingadviseur en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 225,– bedraagt, exclusief verschotten en BTW.

6.3 Voorschotten:

Aan de advocaat/jurist/belastingadviseur is een voorschot op hem/haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend.
Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. Trias Legal is gerechtigd aan cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

6.4 Toevoeging:

Aan cliënt komt veelal het recht van toevoeging toe hetgeen zo veel wil zeggen dat voor cliënt die een inkomen genereert onder de vastgestelde grenzen, door de advocaat/jurist/belastingadviseur een aanvraag tot afgifte van een toevoeging kan worden ingediend bij de bevoegde Raad voor Rechtsbijstand waarbij wordt verzocht wegens min-vermogendheid bij te dragen in de kosten van de advocaat/jurist/belastingadviseur. In zo een geval wordt aan cliënt een factuur uitgebracht ter hoogte van de door de bevoegde Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage(n), te vermeerderen met de eventuele griffierechten en extra kosten zoals het opvragen van uittreksels en wat dies meer zij. Wanneer tussen cliënt en advocaat/juist/belastingadviseur wordt overeengekomen dat geen gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van een toevoeging zal in de eerste bevestigingsbrief van de advocaat/jurist/belastingadviseur richting cliënt een dossiertarief c.q. het uurtarief, ter beoordeling van de advocaat, kenbaar wordt gemaakt.

Wanneer binnen drie dagen na de genoemde bevestigingsbrief door cliënt geen schriftelijk tegenbericht wordt ontvangen zal zulks automatisch inhouden dat cliënt afstand heeft genomen van zijn recht op een toevoeging en zich akkoord heeft verklaard met de facturering van de advocaat/ jurist/belastingadviseur als omschreven in de genoemde bevestigingsbrief.

6.5 Afwijzing toevoeging en verdere gevolgen:

Wanneer, op welk grond dan ook, een ingediende aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand tot afgifte van een toevoeging wordt afgewezen, gewijzigd ofwel ingetrokken, zal automatisch worden overgegaan tot facturering op basis van een dossiertarief c.q. uurtarief, ter beoordeling van de advocaat.

Artikel 7

7.1 Declaraties

Trias Legal komt met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief overeen dat een reflectie vormt van de vereiste deskundigheid, het belang van de complexiteit van de zaak.
Overeengekomen uurtarieven luiden altijd exclusief BTW, zes procent kantoorkosten en verschotten. Deze kantoorkosten worden niet nader gespecifieerd, maar bestaan uit onder andere porti, telefoon, telefax, internet en specifiek opgevraagde vakliteratuur. Trias Legal zal separaat kosten van uittreksel, griffierechten, deurwaarderskosten en reiskosten e.a. bij cliënt in rekening brengen.

7.3 Kosten

Kosten die door Trias Legal ten behoeve van de cliënten moeten worden betaald aan derden (bijvoorbeeld: deurwaarders, griffierechten, (medische) expertise) worden meteen na ontvangst van de nota aan de cliënt door-gedeclareerd en dienen altijd binnen de op de nota van deze derde voorkomende betalingstermijn te worden voldaan.

PAS OP: NIET TIJDIGE BETALING GRIFFIERECHT LIJDT TOT HET VERLIES VAN DE PROCEDURE!

Niet tijdige betaling van het griffierecht heeft tot gevolg dat de procedure verloren is. Dit laat echter onverlet de verplichting dat griffierecht Alsnog aan de rechtbank te voldoen.

7.4 Voorschot

Trias Legal is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen op wat zij in de toekomst aan de opdrachtgever in rekening zal brengen. Bij de slotdeclaratie wordt dit voorschot verrekend. Het voorschot wordt in de voorkomende gevallen bepaald in overleg met de opdrachtgever.

7.5 Opdracht

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich strekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Trias Legal is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

7.6 Klachten declaratie:

Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

7.7 Opschorting werkzaamheden:

Indien een declaratie ondanks aanmaning, niet wordt voldaan is de advocaat/jurist/belastingadviseur gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat/jurist/belastingadviseur gerechtigd tot opschorting. Trias Legal is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

Artikel 8

8.1 Betaling

Facturen gebeurt zoveel mogelijk periodiek.

8.2 Betalingstermijn

Betaling van declaraties van Trias Legal dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke rente voor handelsdebiteuren ex. artikel 6:119a BW, in welk geval de wettelijke rente voor handelsdebiteuren verschuldigd zal raken.

8.3 Wijze van betaling

Alleen betaling door overmaking op één van de op naam Trias Legal gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Trias Legal is bevoegd onbetaalde declaraties ter incasso uit handen te geven.

8.4 Rente:

Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen van de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente plus 2% verschuldigd is.

8.5 Incassokosten:

Ingeval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval op tenminste €300,– exclusief BTW gesteld.

Artikel 9

9.1 Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Trias Legal en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermindert met het eigen risico onder die verzekering.
Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan. Trias Legal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 10

10.1 Archivering:

Nadat de opdracht is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken op diens verzoek worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Artikel 11

11.1 Klachtenregeling:

Trias Legal kent een klachtenregeling. Wanneer cliënt een klacht over een van de werkzame medewerkers, ongeacht welke functie, een klacht heeft, kan deze schriftelijk worden ingediend bij het kantoor te Rotterdam (R’dam Airportplein 22, 3045 AP), t.a.v. de Klachtenbehandelaar, alwaar deze verder afgehandeld zal worden. De klachtenregeling houdt in dat na ontvangst van de klacht van cliënt de medewerker waar de klacht op toeziet, om zijn/haar visie zal worden verzocht welke schriftelijk kenbaar zal worden gemaakt bij cliënt. Aan cliënt zal hierin de mogelijkheid worden geboden om in een persoonlijk onderhoud, onder begeleiding van de klachtbehandelaar, zijn klacht richting de betreffende medewerker nader kenbaar te maken en hierin trachten tot een minnelijk oplossing te komen. Wanneer niet tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen zal de klachtbehandelaar beoordelen hoe verder te handelen.

Waarom Trias Legal?

  • No cure, no pay
  • Persoonlijke aanpak
  • Resultaatgericht
  • Transparantie

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers