Privacy Statement

Privacyverklaring Trias Legal

Bij Trias Legal hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Trias Legal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Trias Legal verwerkt.

 1. Verzamelde informatie

Trias Legal verwerkt de diverse persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en verbeteren. Dit omvat onder andere:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die u aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren, het aanvragen van informatie of het aangaan van een zakelijke relatie.
 • Medische informatie welke relevant is voor het dossier na verkregen toestemming cliënt.
 • Informatie over uw interactie met onze website, zoals het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Trias Legal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 1. Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verlenen van juridische diensten en het uitvoeren van overeenkomsten die met u zijn gesloten.
 • Het beheren van onze website en het analyseren van gebruikersgedrag om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten, evenementen en nieuwsberichten waarvoor u mogelijk interesse heeft, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.
 1. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Met dienstverleners die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals het hosten van onze website of het verwerken van betalingen.
 • Indien dit wettelijk vereist is of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze rechten te beschermen of de veiligheid van anderen te beschermen.
 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Trias Legal de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Trias Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist(e), het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Trias Legal, zoals een IT-leverancier, een medisch adviseur maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Trias Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Met de derde partij die namens en in opdracht van Trias Legal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Trias Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 1. Beveiliging van informatie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Trias Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Trias Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Trias Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 1. Statistieken en cookies

Trias Legal houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Trias Legal verstrekt c.q. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Trias Legal te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Trias Legal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Trias Legal maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Trias Legal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Trias Legal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 1. Gebruik social media

Op de website van Trias Legal zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, SnapChat, TikTok, LinkedIn of Facebook. Trias Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Trias Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Trias Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van juristen/advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Trias Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Trias Legal heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Trias Legal. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacy praktijken of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

Trias Legal
R’dam Airportplein 22

3045 AP  Rotterdam
e: feedback@triaslegal.nl

Privacyverklaring Trias Legal

Bij Trias Legal hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Trias Legal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Trias Legal verwerkt.

 1. Verzamelde informatie

Trias Legal verwerkt de diverse persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en verbeteren. Dit omvat onder andere:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die u aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren, het aanvragen van informatie of het aangaan van een zakelijke relatie.
 • Medische informatie welke relevant is voor het dossier na verkregen toestemming cliënt.
 • Informatie over uw interactie met onze website, zoals het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Trias Legal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 1. Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verlenen van juridische diensten en het uitvoeren van overeenkomsten die met u zijn gesloten.
 • Het beheren van onze website en het analyseren van gebruikersgedrag om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten, evenementen en nieuwsberichten waarvoor u mogelijk interesse heeft, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.
 1. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Met dienstverleners die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals het hosten van onze website of het verwerken van betalingen.
 • Indien dit wettelijk vereist is of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze rechten te beschermen of de veiligheid van anderen te beschermen.
 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Trias Legal de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Trias Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist(e), het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Trias Legal, zoals een IT-leverancier, een medisch adviseur maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Trias Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Met de derde partij die namens en in opdracht van Trias Legal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Trias Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 1. Beveiliging van informatie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Trias Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Trias Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Trias Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 1. Statistieken en cookies

Trias Legal houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Trias Legal verstrekt c.q. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Trias Legal te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Trias Legal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Trias Legal maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Trias Legal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Trias Legal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 1. Gebruik social media

Op de website van Trias Legal zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, SnapChat, TikTok, LinkedIn of Facebook. Trias Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Trias Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Trias Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van juristen/advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Trias Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Trias Legal heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Trias Legal. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacy praktijken of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

Trias Legal
R’dam Airportplein 22

3045 AP  Rotterdam
e: feedback@triaslegal.nl