Is de werkgever aansprakelijk bij een val op de werkvloer?

ECLI:NL:GHSHE:2019:1888

Is de werkgever aansprakelijk bij een val op de werkvloer?

Aansprakelijkheid werkgever

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch de werkgever aansprakelijk gesteld voor een val van een champignonplukster, ondanks onduidelijkheid rond de toedracht van het ongeval en het ontbreken van getuigen.

Wat is er gebeurd?

Een champignonplukster had een arbeidsovereenkomst gesloten met Champignonland. Champignonland heeft 2 vestigingen, namelijk vestiging 1 en vestiging 2. De champignonplukster heeft een overeenkomst gesloten bij vestiging 2. Vervolgens is de champignonplukster te werk gesteld bij vestiging 1. Tijdens het verrichten van haar werkzaamheden bij vestiging 1 is de champignonplukster gevallen over resten van champignons en andere rommel. Als gevolg van de val heeft zij haar linker pols gebroken. Champignonland betwist de toedracht van het ongeval.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de rechtbank?

De kantonrechter heeft overwogen dat Champignonland niet kan worden verweten dat zij is tekortgeschoten in haar zorgplicht en om die reden op geen enkel grond niet aansprakelijk is. Gelet hierop is de vordering van de champignonplukster afgewezen. De champignonplukster was het hier niet mee eens en is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Wat oordeelde het hof?

De vraag die beantwoord dient te worden is of Champignonland zich aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Volgens de vaste jurisprudentie zal de werknemer die schadevergoeding vordert dienen te stellen en zo nodig moeten bewijzen dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden voor de werkgever. Daarbij geldt dat niet van de werknemer kan worden verlangd dat zij ook aantoont hoe het ongeval zich heeft toegedragen of wat de oorzaak ervan is. Dit is taak van de werkgever. Champignonlang heeft weliswaar de toedracht betwist, maar niet dat de champignonplukster tijden het uitoefenen van haar functie is gevallen en haar pols heeft gebroken. Gelet hierop staat dus vast dat er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, maar heeft Champignonland zich ook aan haar zorgplicht gehouden?

Hierbij speelt artikel 7:658, lid 1 BW een rol. Uit dit artikel voortvloeiende zorgplicht houdt in dat de werkgever voor het verrichten van arbeid zodanige maatregelen dient te treffen en aanwijzingen dient te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van haar werkzaamheden schade lijdt. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het gevaar. Gelet op de ruime strekking van de zorgplicht kan niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan.

Champignonland heeft aangevoerd dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden, echter uit het feit dat de champignonplukster is gevallen blijkt volgens het hof dat de door Champignonland genomen maatregelen niet voldoende zijn geweest om de val te voorkomen.

Conclusie

Champignonland heeft niet voldaan aan haar zorgplicht.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Heeft u een soortgelijke situatie ervaren waar u letselschade bij heeft opgelopen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze juristen bespreken graag de mogelijkheden en onze werkwijze met u. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40