Is de werkgever verplicht om een adequate verzekering af te sluiten voor de eventuele schade bij werknemers ontstaan door een verkeersongeval?

Home > Nieuws > Is de werkgever verplicht om een adequate verzekering af te sluiten voor de eventuele schade bij werknemers ontstaan door een verkeersongeval?
Door: A.M.D.J. Aerts

Is de werkgever verplicht om een adequate verzekering af te sluiten voor de eventuele schade bij werknemers ontstaan door een verkeersongeval?

Goed werkgeverschap

Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever zich ten opzichte van zijn werknemer goed dient te gedragen en niet alleen uit zijn eigen belang handelt maar in zijn beslissingen ook de belangen van de werknemer meeweegt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het gelijkheidsbeginsel: werknemers moeten in dezelfde situatie gelijk worden behandeld. Wanneer de invloed en de zeggenschap over de werknemer door de werkgever zo klein is dat er geen sprake meer is van ‘in de uitoefening van werkzaamheden’ (art. 7:658 BW), dan kan artikel 7:611 BW toegepast worden. 

ECLI:NL:RBNNE:2022:3281

De werkgever is uit hoofde van zijn verplichting om zich als een goed werkgever te gedragen op grond van art. 7:611 BW gehouden om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

 

De Hoge Raad heeft in dit kader overwogen dat de omvang van deze verzekeringsplicht van geval tot geval nader zal moeten worden vastgesteld met inachtneming van alle omstandigheden, waarbij in het bijzonder betekenis toekomt aan de in de betreffende periode bestaande verzekeringsmogelijkheden, waarbij mede van belang is of verzekering kan worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen.

 

Indien de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplichting om voor een behoorlijke verzekering zorg te dragen is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor zover deze door die tekortkoming schade heeft geleden. Hieruit vloeit voort dat voor het antwoord op de vraag of en tot welk bedrag de werkgever de door werknemer geleden schade dient te vergoeden, dient te worden vastgesteld tot welk bedrag een behoorlijke verzekering dekking zou hebben verleend. De verzekering behoeft in elk geval geen dekking te verlenen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

ECLI:NL:RBNHO:2020:4956

Een werkgever voldoet niet aan zijn verzekeringsplicht indien hij alleen een verzekering heeft afgesloten die enkel dekking biedt bij blijvende invaliditeit. Daarnaast betekent het feit dat wel een AVB-verzekering is afgesloten niet dat voldaan is aan de verzekeringsplicht van de werkgever. 

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40