Joyrider & aansprakelijkheid

Home > Nieuws > Joyrider & aansprakelijkheid
ECLI:NL:GHARL:2019:3129, Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, uitspraak 9 april 2019.

Joyrider & aansprakelijkheid

Het gaat in deze zaak om een deelgeschilprocedure over de aansprakelijkheid van de werkgever [hierna: verweerster]. Als partijen het op bepaalde punten niet eens kunnen worden en de buitengerechtelijke onderhandelingen daardoor worden belemmerd beslist de rechter over die geschilpunten op verzoek van (een) van de partijen. Vervolgens kunnen zij verder met buitengerechtelijke onderhandelingen, met als uiteindelijk doel het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De rechter heeft zich in deze zaak beperkt tot het verzoek van verzoekster om uitsluitend te oordelen over de aansprakelijkheid van verweerster.

Wat is er gebeurd?

De eigenaar van de het motorvoertuig had het voertuig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: WAM). De minderjarige zwager (14 jaar oud) van de eigenaar van het motorvoertuig is met het desbetreffende motorvoertuig gaan ‘joyriden’ nadat hij alleen thuis was achtergelaten.

Men spreekt van joyriden indien men een motorvoertuig toebehorende aan een ander, bedrieglijk wegneemt met als doel een kortstondig gebruik. In beginsel is de joyrider zelf aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan derden. Hieronder valt ook het voertuig die men bedrieglijk heeft weggenomen. In onderhavig geval vraagt men zich af of het mogelijk is om de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk te stellen voor de schade, die is ontstaan door het toedoen van de joyrider.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de rechtbank?

Krachtens artikel 2 lid 1 WAM dient de bezitter van een motorvoertuig een verzekering af te sluiten. Voorts volgt uit artikel 3 lid 1 WAM dat iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorvoertuig burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de toedracht van een ongeval. Uitzondering hierop vormen zij die zichzelf door diefstal of geweldpleging de macht over een motorvoertuig hebben verschaft. De geweldpleging kan hierbij zien op de joyrider die door middel van geweldpleging de macht over het voertuig verschaft.

In onderhavig geval oordeelde het Hof dat uit de polisvoorwaarden volgt dat de verzekering slechts geldt voor de eigenaar van een motorvoertuig, de houder van het motorvoertuig (met toestemming van de eigenaar) en de bestuurder van de auto (met toestemming van de eigenaar). Voorts volgt uit een arrest van de Hoge Raad dat niet aan de polisvoorwaarden is voldaan indien men zorgeloos de gelegenheid tot het besturen van het motorvoertuig verschaft (HR 31 januari 1992, NJ 1992, 319). Om te bepalen of er is voldaan aan het vereisten van het verschaffen van gelegenheid kijkt men naar de omstandigheden van het geval, zoals de bereikbaarheid van de sleutels van het motorvoertuig en de relatie van de ‘joyrider’ tot de eigenaar. Het Hof heeft geoordeeld dat de eigenaar van het motorvoertuig niet de gelegenheid tot het rijden van het motorvoertuig heeft verschaft.

Conclusie

Indien men gelegenheid heeft verschaft tot het besturen van het motorvoertuig door een joyrider kan de verzekeraar de uitgekeerde schade verhalen op de eigenaar van het motorvoertuig.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40