Vallen zwarte inkomsten ook onder uw schadevergoeding?

Door: A.M.D.J. Aerts

Vallen zwarte inkomsten ook onder uw schadevergoeding?

Wanneer u ten gevolge van het ongeval niet meer kan werken, of minder kunt werken is er sprake van verlies van inkomsten. Als uw werkgever u niet doorbetaald tijdens de ziekte hebt u recht op een schadevergoeding voor uw verlies van inkomsten. Onder zwarte inkomsten verstaat men activiteiten die leiden tot inkomsten waarover geen belasting is betaald. 

Juridisch kader

Het uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht brengt met zich mee dat gemiste inkomen uit zwart werk gecompenseerd moet worden. Ingevolge artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek bestaat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed uit vermogensschade en ander nadeel. De term vermogensschade wordt verder toegelicht in artikel 6:96 BW. Dit artikel maakt geen onderscheid tussen witte en zwarte inkomsten, wat maakt dat er op basis van een wettelijke bepaling geen dergelijk onderscheid gemaakt kan worden. 

Hieruit volgt dat men in beginsel uitgaat van de gedachte dat men in de toestand moet worden gebracht, waarin men zou hebben verkeerd indien het ongeval niet had plaatsgevonden. Indien men uitgaat van dit beginsel zouden zwarte inkomsten moeten worden meegewogen bij het vaststellen van de schade. Immers, de omvang van schade door verlies aan arbeidsvermogen, dient te worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van het inkomen van het slachtoffer na het ongeval met de hypothetische situatie waarbij er geen ongeval had plaatsgevonden. 

In de praktijk

Echter, in de Nederlandse jurisprudentielijn heeft het vergoeden van zwarte inkomsten nogal wat teweeggebracht. Voorheen oordeelde de rechtbank in meerdere uitspraken dat de gemiste inkomsten uit zwart werk gecompenseerd dienen te worden, omdat de gemiste zwarte inkomsten onder vermogensschade vallen in de zin van art. 6:96 BW. Desondanks werd later geoordeeld in ECLI:NL:RBNHO:2020:284 dat bij de vergoeding van het nadeel dat je geleden hebt, het gaat om de vraag in hoeverre je in eenrechtmatig belang getroffen bent. Algemeen aanvaard uitgangspunt in het Nederlandse recht is immers dat nadeel aan niet-rechtmatige belangen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit betekent dat zwarte inkomsten die illegaal zijn verdiend in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Inkomsten uit zwart werk, waarbij de werkzaamheden op zichzelf niet zijn aan te merken als een verboden activiteit, zouden in aanmerking genomen kunnen worden bij begroting van de schade. De Hoge Raad heeft voor dergelijke activiteiten bepaald dat moet komen vast te staan dat de betreffende beloning ook zou zijn overeengekomen indien belasting en premie zouden worden ingehouden. Hierbij moet genoteerd worden dat het niet de taak van de rechter is om het zwart werken goed te keuren.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40