Werkgeversaansprakelijkheid o.g.v. art. 7:658 BW door val van de werknemer?

Aansprakelijkheid op de werkvloer, verjaring, klacht en zorgplicht - Trias Legal letselschade praktijk

Werkgeversaansprakelijkheid o.g.v. art. 7:658 BW door val van de werknemer?

Introductie

Door een niet afgewerkte rand van een afzuigkap snijdt de werknemer op de werkvloer zich in zijn hand. Dit pijnlijk ongeval heeft tot gevolg dat een pees, een zenuw en een bloedvat van de rechterhand is doorgesneden. Valt dit onder de verantwoordelijkheid van de werknemer of is de werkgever aansprakelijk krachtens art. 7:658 BW? Hierna wordt het leerstuk omtrent de werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 BW uitvoerig besproken.

Aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval.

Wat is er gebeurd?

Werknemer [hierna: verzoekster] was in dienst van verweerster. Eén van haar taken was het bezorgen van pizza’s op een scooter. Op 13 december 2014 is zij tijdens het bezorgen van pizza’s met de scooter gevallen. Zij heeft daarbij een wond aan haar knie en haar hoofd opgelopen. Verzoekster heeft verweerster op 5 januari 2018 aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval. Verweerster heeft de aansprakelijkheid afgewezen.

In deze deelgeschilprocedure verzoekt verzoekster een verklaring voor recht dat verweerster aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Primair omdat verweerster haar zorgplicht als werkgever niet is nagekomen (artikel 7:658 BW). Subsidiair omdat verweerster zich niet heeft gedragen als goed werkgever, omdat zij er niet voor heeft gezorgd dat haar werknemers die tijdens hun werkzaamheden moeten deelnemen aan het verkeer, goed zijn verzekerd (artikel 7:611 BW).

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Feiten

Werknemer (hierna: verzoeker) was als technisch projectleider werkzaam bij Bioderij. Bioderij is een bedrijf gericht op het produceren en verkopen van pannenkoeken en poffertjes. Nadat een collega dreigde te vallen van een afzuigkap, heeft de verzoeker geprobeerd zijn collega te redden door daarheen te lopen enzijn handen te strekken om hem op te vangen. Tot zijn grote verbazing struikelt hij en snijdt hij op dat moment zijn hand aan de rand van een nieuwe afzuigkap die nog niet was afgewerkt. Dit blijkt uit het onderzoek van mr. Quint van Andriessen Expertise. Hierdoor is een pees, een zenuw en een bloedvat van de rechterhand doorgesneden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de verzoeker tot tweemaal geopereerd moest worden en meerdere malen langs moest gaan bij de fysiotherapie. Bioderij wordt aansprakelijk gesteld op grond van art. 7:658 BW voor dit bedrijfsongeval.

Beoordeling

Zorgplicht werkgever ex art. 7:658 lid 1 BW

De rechtsvraag in deze zaak is of Bioderij aansprakelijk is voor de schade door het bedrijfsongeval die verzoeker heeft geleden. Om dit te beoordelen wordt getoetst aan de werkgeversaansprakelijkheid die geregeld is in art. 7:658 BW. Uit lid 1 van art. 7:658 BW volgt dat op de werkgever een zorgplicht rust. Door toereikende veiligheidsmaatregelen te nemen moet de werkgever voorkomen dat werknemers schade lijden. De werkgever kan alleen aansprakelijk gesteld worden als hij toerekenbaar tekortschiet in de op hem rustende zorg. Gelet op de ruime strekking van de zorgplicht, mag niet snel worden aangenomen dat de werkgever zich heeft gehouden aan zijn zorgplicht. De invulling van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn factoren afkomstig van het Kelderluikarrest van belang, zoals de aard van de werkzaamheden en de kenbaarheid van het gevaar.

 

Vaststelling aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658 lid 2 BW

Lid 2 van art. 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever. De werkgever is namelijk aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

 

Aansprakelijkheid van Bioderij ex. Art. 7:658 BW

Uit het rapport van Mr. Quint blijkt dat het ernstige letsel aan de hand van de verzoeker het gevolg is van de onbewerkte rand van de afzuigkap. Hiermee staat het gevaar op de werkvloer vast. Hoewel Bioderij aanvoert dat de onbewerkte afzuigkap op een bepaalde hoogte hing, verklaart de kantonrechter dat dit niet voldoet aan de zorgplicht om schade te voorkomen. Dit bedrijfsongeval had op een eenvoudige wijze voorkomen kunnen worden, door de randen van de afzuigkap minder scherp te maken. In het geval dat de randen wel afgewerkt zouden zijn, had Bioderij beschermstrips moeten gebruiken om ongevallen te voorkomen. Daarnaast schuiven de aanwezige veiligheidshandschoenen de verantwoordelijkheid ook niet naar de verzoeker, aangezien verzoeker niet zelf bezig was met de afzuigkappen. Ook waren deze handschoenen niet geschikt voor het (fijnere) werk. Het komt ook niet voor de eigen rekening van de verzoeker, daar geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De verzoeker was namelijk niet op de hoogte van de gevaarlijke randen van de afzuigkap. De reden van het lopen naar de afzuigkap was het bieden van hulp aan zijn collega. Hiermee heeft Bioderij zich niet gehouden aan de zorgplicht ex art. 7:658 lid 1 BW en is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het bedrijfsongeval ex art. 7:658 lid 2 BW.

Conclusie

De kantonrechter bepaalt dat Bioderij aansprakelijk is op grond van art. 7:658 BW voor de schade die verzoeker heeft geleden door het ongeval op de werkvloer.

Eigen mening

De kantonrechter heeft op een rechtmatige wijze beoordeeld dat de werkgever Bioderij aansprakelijk is op grond van art. 7:658 BW. De ruime strekking van de zorgplicht krachtens art. 7:658 lid 1 BW  lijdt ertoe dat een werkgever in specifieke omstandigheden, specifieke veiligheidsmaatregelen moet treffen om schade op de werkvloer te voorkomen. In dit geval was Bioderij verplicht de afzuigkappen te controleren vorens deze gemonteerd werden. Producten van buitenaf kunnen altijd gevaren opleveren gezien de werknemers verplicht zijn de opdrachten van de werkgever te volgen zonder enige kennis van mogelijke gevaren. Hierom heeft de wetgever specifiek de zorgplicht toegekend aan de werkgever en mag het ook ruim geïnterpreteerd worden.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40